MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

TECHNIK ROLNIK

Kwalifikacja R. 3. - Prowadzenie produkcji rolniczej
Kwalifikacja R.16. - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kształcenie w zawodzie

8

Nauka zawodu trwa 4 lata, odbywa się w ramach:

  •  zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów zawodowych;
  •  zajęć praktycznych prowadzonych w:

- dobrze wyposażonych pracowniach z dostępem do Internetu oraz profesjonalnymi programami komputerowymi;
-„zielonej pracowni" (18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora, stajnia);
- warsztatach szkolnych z niezbędnym parkiem maszynowym do produkcji rolniczej;
- na placu manewrowym do nauki jazdy ciągnikiem

  •  praktyk zawodowych, które organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

Absolwent technikum rolniczego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Perspektywa

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:9

• prowadzenie indywidualnego gospodarstwa
• założenie własnej działalności gospodarczej rolniczo – usługowo –handlowej
• kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych i innych kierunkach
• podjęcie pracy zawodowej w:
 firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą
 przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 firmach handlowych
 urzędach administracji samorządowej

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15