MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacja T.6. - Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja T.15. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie12
Nauka zawodu trwa 4 lata, odbywa się w ramach:

  •  zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach zajęć teoretycznych z zakresu usług gastronomicznych i żywienia człowieka;
  •  zajęć praktycznych prowadzonych w:

szkolnej pracowni żywienia z dostępem do Internetu oraz profesjonalnymi programami komputerowymi;,
- kuchni internatu ,

  •  praktyk zawodowych, które organizowane są w nowoczesnych restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, barach innych zakładach świadczących usługi żywieniowe.

Absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych nabywa umiejętności:
• planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego,
• urządzania zakładów gastronomicznych,
• sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i estetycznego ich podawania,
• prawidłowej obsługi konsumenta,
• aktywnego zachowania się na rynku pracy,
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Perspektywa

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na:
• samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz otrzymania na ten cel pomocyz UE,
• podjęcie pracy w obiektach zbiorowego żywienia: restauracjach, kawiarniach,stołówkach, hotelach, pensjonatach, domach opiekii innych zakładach świadczących usługi żywieniowe,
• podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
• podjęcie nauki na kierunkach studiów wyższych związanych z gastronomią, tj. technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii.

13

 

 

logo erasmusv4

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15