MENU UCZNIA

BAZA SZKOŁY

 edukacjam3m

listyizyczm

to warto wiedziecm

OGŁOSZENIA

ARCHIWUM

Historia Szkoły

Historia Szkoły - W ciągu 55 lat Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna starali się dostosowywać profile kształcenia do potrzeb środowiska i gospodarki rolnej. W 1959 roku w Rudce utworzono pierwszą oświatową placówkę rolniczą. W 1962 roku zmieniono profil szkoły. W miejsce Dwuletniej Szkoły Rolniczej utworzono Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej. Rozpoczęli pracę nowi nauczyciele. Pojawiły się nowe przedmioty takie jak: rachunkowość, księgowość, maszynopisanie, wiadomości prawne, biurowość i korespondencja. Przedmioty typowo rolnicze nabrały charakteru podstaw rolnictwa.
W roku 1963 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym dyrektorem szkoły został mianowany Pan Władysław Pauk.

Brak właściwej bazy utrudniał rozwój szkoły. Była ona zbyt mała, więc nowy dyrektor wystąpił z inicjatywą odbudowy zniszczonego pałacu i przystosowania jego pomieszczeń do potrzeb oświatowych. Do nowych sal lekcyjnych szkoła wprowadziła się w 1970 roku. W oficynie, po uprzednim remoncie, urządzono kuchnię i stołówkę, na piętrze internat chłopców. W pałacu na parterze umieszczono sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne. Na piętrze ulokowano internat dziewcząt.
W roku 1971 ponownie zmienił się profil szkoły. Powstała 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza a wstrzymano nabór do szkoły Rachunkowości Rolnej. W 1974 roku utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Po piętnastu latach funkcjonowania szkolnictwa rolniczego w Rudce spełniły się więc marzenia pionierów, ponieważ już w 1959 roku myślano o utworzeniu pełnej szkoły średniej. Nowo powołana szkoła średnia umożliwiła licznym już wówczas absolwentom kontynuowanie nauki na wyższym poziomie edukacji i uzyskanie pełnego wykształcenia średniego uwieńczonego świadectwem dojrzałości.
Aby umożliwić zdobywanie wiedzy na poziomie szkoły średniej pracującym absolwentom szkoły zasadniczej, w 1975 roku utworzono 3-letnie technikum Rolnicze dla pracujących – wieczorowe.
Ponieważ w rudzkim pałacu miały swoją siedzibę już trzy szkoły, w 1976 roku zaistniała podstawa, aby powołać Zespół Szkół Rolniczych. W tym też roku przybyła jeszcze jedna szkoła – 5-letnie Technikum Rolnicze.
W 1976 roku następuje zmiana kierownictwa szkoły. Nowym dyrektorem szkoły został mianowany Pan Jan Snarski. Wraz z rozwojem szkoły powiększyło się grono pedagogiczne. Tworzyło je 18 osób.
W roku 1977 miało miejsce w szkole szczególne wydarzenie – pierwsza matura. Do egzaminu dojrzałości przystąpili absolwenci 3-letniego Technikum Rolniczego. Na 37 uczniów III klasy TR Rada Pedagogiczna do egzaminu dojrzałości dopuściła 27 osób. Ostatecznie do zdawania egzaminu dojrzałości przystąpiło 24 uczniów. Oprócz egzaminów pisemnych zdawali oni także egzaminy ustne z następujących wybranych przedmiotów: historii (2 uczniów), języka polskiego (6 uczniów), propedeutyki nauki o społeczeństwie (1 uczennica), biologii (8 uczniów), przysposobienia obronnego (7 uczniów). Rada Pedagogiczna mogła także po raz pierwszy skorzystać z uprawnienia skierowania absolwenta szkoły na studia rolnicze bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Po zapoznaniu się z charakterystyką jedynej kandydatki, najlepszej uczennicy, postanowiono skierować bez egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię tj. SGGW – Akademię Rolniczą w Warszawie Wydział Ogrodniczy uczennicę Henrykę Kurowicką.
W 1980 roku przeprowadzono ostatni egzamin maturalny w 3-letnim Technikum Rolniczym. W ZSR w Rudce pozostały inne szkoły dające pełne wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu dojrzałości.
Mimo, iż uległa likwidacji jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu, pomieszczenia pałacu stały się ponownie niewystarczające dla potrzeb kształcącej się młodzieży. Nie wszyscy chętni do nauki mogli być przyjęci.
Aby przełamać barierę lokalową pojawiła się inicjatywa rozbudowy obiektów szkolnych. Kilkuletnie starania zostały uwieńczone sukcesem. W latach 1985 – 1990 przewidziano budowę nowego budynku mieszkalnego dla nauczycieli, kotłowni, internatu ze stołówką, oczyszczalni ścieków i sali gimnastycznej. Realizacja inwestycji przeciągnęła się. W 1988 roku oddano do użytku nowy budynek mieszkalny, w 1990 – kotłownię, w 1992 – warsztaty szkolne, w 1993 roku – oczyszczalnię ścieków a w 1994 roku – internat na 150 miejsc. W następnym 1995 roku oddano do użytku stołówkę szkolną na 96 miejsc. W tym też roku rozpoczęto budowę hali sportowej. Zwieńczenie jej budowy nastąpiło 17 września 1999 roku podczas uroczystości 40-lecia szkoły. 5 września 1996 roku oczyszczalnię ścieków przekazano gminie Rudka i odtąd służy ona całemu lokalnemu środowisku.
Oprócz rozwoju bazy lokalowej rozszerzeniu uległ profil kształcenia. W 1986 roku utworzono nową Szkołę Zasadniczą o specjalności rolnik – mechanizator. Cieszyła się ona dużym powodzeniem wśród chętnych do nauki ciekawego zawodu chłopców.
W 1988 roku nastąpiła zmiana dyrektora. Po odejściu na emeryturę dyrektora Jana Snarskiego nowym dyrektorem został mianowany Pan Sławomir Jerzy Snarski, który przejął kierowanie Zespołem Szkół Rolniczych 1 września 1988 roku.
Rok 1989 był ważnym momentem w dziejach szkoły. Obchody 30-lecia działalności szkoły stały się okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. Szkole nadano wówczas imię wielkiego przyrodnika księdza Jana Krzysztofa Kluka. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Uroczyste obchody 30-lecia połączone z I zjazdem absolwentów odbyły się 4 listopada 1989 roku.
W 1990 roku otwarto Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Tym samym rozszerzeniu uległa oferta edukacyjna szkoły z jednoczesnym podkreśleniem jej związków z środowiskiem wiejskim. Oferta nowej szkoły skierowana była przede wszystkim do dziewcząt.
W 1992 roku powstała kolejna szkoła w Zespole Szkół Rolniczych – Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. Powstanie szkoły było odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie na wsi na wykształcone kadry ekonomiczne niezbędne w zmieniającej się dynamicznie sytuacji gospodarczo-społecznej kraju.
Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce podjęli trud opracowania programu autorskiego i na jego podstawie utworzono w 1993 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Opracowany wówczas program autorski jest aktualny i na jego podstawie funkcjonuje wiele szkół w kraju.
W latach 90-tych bardzo zmieniło się otoczenie i wnętrze szkoły. Postawiono na rozwój bazy dydaktycznej, która odpowiadałaby potrzebom uczącej się tu młodzieży w licznych szkołach o różnych profilach. Powstały nowe pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznej nauki zawodu – w większości urządzone staraniem dyrekcji, nauczycieli i młodzieży. Wiele prac wykonano własnym nakładem. Ze środków finansowych nauczycieli i pracowników szkoły wykonano boisko asfaltowe, które służy nie tylko uczniom ale także wszystkim chętnym do uprawiania sportu mieszkańcom Rudki.
Jesienią 1994 roku Zespół Szkół Rolniczych w Rudce obchodził jubileusz 35-lecia. Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych gości.
Szkoła intensywnie rozwijała się tak pod względem organizacyjnym, wychowawczym jak i materialno-technicznym. Ciągle trwał proces dostosowywania profilu kształcenia. Otwarto kolejne typy szkół. W 1997 roku młodzież rozpoczęła naukę w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego a w 1999 roku w Technikum Ekonomicznym.
Od początku lat 90-tych młodzież pod kierunkiem nauczycieli brała aktywny udział w wielu olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych. To zjawisko nie było czymś nowym w dziejach szkoły, ponieważ już w poprzednich dekadach włączano się do rywalizacji międzyszkolnej w różnych dziedzinach. Natomiast teraz działania te stały się bardziej intensywne i przyniosły wiele znakomitych sukcesów. Były to osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Niezmiennie trwały intensywne prace na rzecz poprawy bazy materialnej. Wiele trudu i środków materialnych włożono w rozbudowę bazy warsztatowej i gospodarstwa szkolnego. Przekazany w 1992 roku szkole budynek dzięki wysiłkom pracowników szkoły, nauczycieli, ale także młodzieży został zaadaptowany w całości na warsztaty szkolne. W następnych latach wykonano pomieszczenia kuźni, hali maszyn, spawalni, pomieszczenia socjalne, kanały samochodowe. Przeprowadzono także gruntowny remont pomieszczeń warsztatowych włącznie z wymianą dachu i założeniem centralnego ogrzewania. Można było wreszcie realizować w normalnych warunkach program praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w zasadniczej szkole zawodowej. Wiosną 1999 roku oddano do użytku pracownię, w skład której wchodziło kilka pomieszczeń, z wyposażeniem na potrzeby teorii i zajęć praktycznych w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ciągle w miarę możliwości i potrzeb poprzez zakupy uzupełniano sprzęt do praktycznej nauki zawodu, wyposażano warsztaty i pracownie.
W roku szkolnym 1993/94 zakupiono budynki gospodarcze od Nadleśnictwa w Rudce. Przebudowane je i zaadaptowano do potrzeb gospodarstwa szkolnego, które w latach 90-tych intensywnie rozwijało się. Zakupiono wiele maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych. Zaadaptowano tzw. „Gacówkę" na mieszalnię pasz i magazyn narzędzi szkolnych. W części tego budynku urządzono pomieszczenie, które miało służyć celom rekreacyjno-rozrywkowym. Zbudowano wiaty na maszyny i pojazdy. Utwardzono drogę przez park szkolny a na frontowym dziedzińcu wokół centralnego gazonu ułożono bruk. Nadano inny charakter dziedzińcowi poprzez likwidację klombów kwiatowych na rzecz trawnika i nasadzeń drzewami i krzewami.
Intensywnie rozwijało się szkolne gospodarstwo rolne, w którym prowadzono produkcję roślinną i hodowlaną. Na bazie tego gospodarstwa powstał zalążek stadniny koni. Zakupiono kilka koni, które miały dać początek większej hodowli. Perspektywiczne plany przewidywały rozwinięcie w szkole koła jeździeckiego i wzbogacenie oferty turystycznej poprzez świadczenie w przyszłości tego typu usług młodzieży przyjeżdżającej na kolonie.
W wyniku reformy administracyjnej i oświatowej szkoła przeszła pod zarząd Powiatu Bielskiego. Ze szkoły resortowej stała się jedną z wielu w powiecie wspólnie z liceami ogólnokształcącymi i innymi szkołami kształcącymi w różnych zawodach.
W 1999 roku oddano do użytku kompleks sportowy, na który składają się: pełnowymiarowa hala sportowa, sala gimnastyczna, pomieszczenia siłowni, sauny, szatnie, natryski, toalety, magazynki sportowe i pomieszczenia dla nauczycieli. Oddanie do użytku tego obiektu rozwiązało problemy, z którymi szkoła borykała się od momentu powstania. Z powodu braku sali sportowej występowały kłopoty z realizacją zajęć wychowania fizycznego. Nie można też było organizować imprez masowych i różnych uroczystości szkolnych na większą skalę.
17 września 1999 roku szkoła obchodziła jubileusz 40-lecia połączony z II zjazdem absolwentów. Uroczystości odbywały się na terenie nowego kompleksu sportowego i zgromadziły grono znakomitych gości.
1 września 1999 roku liczba uczniów uczących się w 17 oddziałach wynosiła 500 osób. Tym samym został osiągnięty niedostępny do tej pory rekord. Taka tendencja utrzymała się jeszcze przez kilka kolejnych lat. Należało więc dostosować pomieszczenia szkolne do nowych warunków. Powstały nowe pracownie, zwłaszcza do nauki języków obcych. Obok wykładanych wcześniej języków: rosyjskiego i następnie niemieckiego pojawił się w szkole język angielski.
W związku z rozwojem szkoły i zwiększaniem się liczby uczniów powiększyło się grono pedagogiczne. Pojawili się nauczyciele nowych przedmiotów. Dotychczas pracujący w szkole nauczyciele poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe, aby w ten sposób sprostać nowym wymaganiom.
Szkoła dostosowała się również do potrzeb reformy oświaty na początku XXI wieku. Powstały kolejne kierunki kształcenia: Liceum Profilowane – zarządzania informacją, ekonomiczno-administracyjne, usługowo-gospodarcze i nowe Technikum – ekonomiczne, żywienia. Szkoła proponuje również kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w studium policealnym, zaocznym technikum rolniczym oraz w liceum ogólnokształcącym o profilu sportowym.
31 sierpnia 2000 roku odszedł z pracy w szkole dyrektor Sławomir Snarski. Od 1 września do 31 grudnia 2000 roku obowiązki dyrektora pełnił Henryk Barwiński, dotychczasowy wicedyrektor. 1 stycznia 2001 roku nowym dyrektorem szkoły został Jan Nosal.
W XXI wieku szkoła nadal rozwijała się intensywnie. Utrzymała się tendencja wzrostowa, poszerzano bazę dydaktyczną. Szkoła została zinformatyzowana. Powstały pracownie informatyczne, centrum multimedialne. Większość pracowni ma dostęp do Internetu.
Obok udoskonalania dydaktyki nastąpiło ożywienie działalności wychowawczej. Pojawiły się w szkole nowe formy pracy wychowawczej. Liczne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, konkursy, prezentacje szkoły na forum powiatu zmotywowały młodzież do autentycznego zaangażowania w życie szkoły.
W 2005 roku dyrektorem szkoły został Henryk Barwiński. W 2009 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia. W roku szkolnym 2010/2011obowiązki dyrektora szkoły pełniła jej dotychczasowa wicedyrektor Helena Warmijak. Po kolejnym konkursie ogłoszonym przez organ prowadzący dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce została 1. 07. 2011 roku pani Halina Leszczyńska. Już na początku jej pracy społeczność szkolna stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Intensywne przygotowania sprawiły, że odbywającą się w Rudce centralną inaugurację roku szkolnego szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa we wrześniu 2011 roku można uznać za sukces. W następnych latach szkoła bardzo aktywnie działała w środowisku lokalnym. Zaczęto realizować projekty. Zmienia się wystrój wnętrza szkoły i jej otoczenie. Bardzo poprawiła się baza dydaktyczna. Wszystkie pracownie zostały wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczne wyjazdy młodzieży, staże, konferencje organizowane w szkole i poza nią, stały się trwałym elementem pracy z młodzieżą.
Najważniejszym zadaniem w naszej szkole było i jest kształcenie młodzieży, pochodzącej głównie ze wsi. Szkoła stała się w okresie swego istnienia bardzo ważnym ośrodkiem oświatowym. Umożliwiła wiejskiej młodzieży zdobycie wykształcenia, które pozwoliło swobodniej poruszać się na rynku pracy. Od kilkunastu lat wzrasta tendencja do kontynuowania nauki przez naszych absolwentów na studiach wyższych. I nie są to tylko kierunki o profilu rolniczym czy ekonomicznym. Niektórzy nasi absolwenci obronili doktoraty i pracują na uczelniach wyższych.
Pod wieloma względami Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce przewyższa inne szkoły, także tzw. miejskie. Starania kolejnych dyrektorów, kadry nauczycielskiej, pracowników szkoły i ludzi, życzliwych oświacie w Rudce, doprowadziły do stworzenia doskonałej bazy dydaktycznej. Młodzież ma do dyspozycji doskonałe obiekty i wiele pomocy dydaktycznych. Nasi uczniowie nie mają powodów do kompleksów. Wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Najczęściej uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce zdobywali nagrody, indeksy wyższych uczelni i pierwsze miejsca w eliminacjach okręgowych i centralnych w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dzięki tym osiągnięciom szkoła przez kilka lat z rzędu zajmowała wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół. W rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika Perspektywy za 2005 rok szkoła zajęła 109 miejsce w kraju i 7 miejsce w województwie podlaskim.
Szkołą kierowało w ciągu 55 lat kilku dyrektorów: Michał Zawistowski, Władysław Pauk, Jan Snarski, Sławomir Jerzy Snarski, Jan Jerzy Nosal, Henryk Barwiński, Helena Warmijak. Obecnie dyrektorem szkoły jest pani Halina Leszczyńska. Około 180 nauczycieli uczyło ponad 4400 uczniów.
Od 1989 roku Zespół Szkół Rolniczych w Rudce nosi imię wybitnego przyrodnika, społecznika, indywidualności polskiego oświecenia, człowieka związanego całym swoim życiem z naszym regionem – księdza Jana Krzysztofa Kluka.
Szkolnictwo średnie w Rudce na trwałe wpisało się w krajobraz regionu. Dzięki szkole – Rudka – mała miejscowość na Podlasiu, znana jest w różnych miejscach Polski.
1. 01. 2008 r. ZSR w Rudce przeszedł pod kuratelę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1. 09. 2009 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka.
Podsumowaniem 55-letniego istnienia oświaty rolniczej w Rudce i działalności wszystkich ludzi zaangażowanych w to dzieło były uroczyste obchody z udziałem zaproszonych gości, absolwentów i całej społeczności szkolnej.
W tej szkole uczniowie mogą zdobywać wiedzę na wysokim poziomie. Realizujemy hasło naszego Patrona: „Nauko, bliżej życia."
Alfabet szkolnych wspomnień, Jarosław Bobel, Wyd. ZSCKR w Rudce, Rudka 2014.

 

logo w2

199

 

prawa0

prawa1

prawa1

prawa3

kk230

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Adres:
ul. Ossolińskich 1, 
17-123 Rudka, woj. podlaskie

e-mail: zsckr.rudka@o2.pl
telefon: (085) 739 40 15